INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

M T O d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 130, OIB: 27163371451 (dalje Društvo), kao voditelj obrade ograničava obradu Vaših osobnih podataka isključivo na obradu u svrhu u koju su podaci prikupljeni, obradu provodi na zakonit, pošten i transparentan način uz osiguravanje sigurnosti osobnih podataka. Društvo kontinuirano vodi računa da se prikupljaju isključivo oni osobni podaci koji su nužni za ostvarenje svrhe te vodi računa o njihovoj točnosti, kao i da se isti čuvaju samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Osobni podaci koje obrađujemo odnose se prije svega na Vaše ime i prezime, adresu prebivališta (boravišta), osobni identifikacijski broj, broj telefona, mobitela ili telefaksa, e-mail adresu, podatke o osobnim dokumentima (osobna iskaznica, putovnica i sl.), podatke o bankovnim računima, te uključuje sve druge podatke pomoću kojih je moguće utvrditi Vaš identitet.

Ako imate pitanja ili su Vam potrebna pojašnjenja u vezi obrade Vaših osobnih podataka budite slobodni kontaktirati nas:

– na adresu: M T O d.o.o., Nova cesta 130, 10000 Zagreb
– putem telefona: (+385) 01 3011 444 ;
– putem faxa: (+385) 01 3011 403
– putem e-mail adrese: mto@mto.hr.

Vaše osobne podatke Društvo prikuplja i obrađuje u svrhu izvršavanja ugovora u vezi s obavljanjem poslovnih djelatnosti trgovine na veliko.

Vaše osobne podatke Društvo obrađuje i iz razloga što je takva obrada neophodna za poštovanje pravnih obveza Društva propisanih pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

Društvo neće prosljeđivati, omogućavati uvid ili na drugi način učiniti dostupnima Vaše osobne podatke trećima, osim kada je na taj način obvezno postupiti sukladno obvezujućim propisima i uz iznimku niže navedenih primateljima kojima Društvo može dostaviti Vaše osobne podatke u okviru svojeg poslovanja:

– Tijelima javne vlasti (sudovima i upravnim tijelima), javnim bilježnicima, ovlaštenim prevoditeljima, vještacima, odvjetnicima, poreznim savjetnicima, bankama, drugoj strani u sudskom ili drugom postupku ili zastupniku/opunomoćeniku druge strane u postupku, društvima koja se bave otkupom tražbina, a sve u svrhu pružanja usluga i ostvarivanja prava Društva u vezi s uslugama,
– Pružateljima IT usluga angažiranima od strane Društva za održavanje i zaštitu informacijske tehnologije i informacijskih sustava Društva,
– Osobama angažiranima od strane Društva za obavljanje računovodstvenih, knjigovodstvenih i/ili revizorskih usluga,

U slučaju da se ukaže potreba za prijenosom Vaših osobnih podataka u treće zemlje izvan Europske unije osigurat ćemo adekvatnu razinu zaštite Vaših osobnih podataka koja podrazumijeva, između ostalog, primjenu standardnih klauzula o zaštiti osobnih podataka.
U vezi s obradom osobnih podataka imate sljedeća prava:

– Pravo na pristup – Pravo zahtijevati potvrdu obrađuje li Društvo Vaše osobne podatke, te ako ih obrađuje, pravo na pristup tim osobnim podacima, uz mogućnost ishođenja preslike osobnih podataka koji se obrađuju.
– Pravo na ispravak i/ili dopunu – Pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka i/ili dopunu nepotpunih osobnih podataka.
– Pravo na brisanje – Pravo zahtijevati brisanje osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, ako (i)osobni podaci nisu više nužni u svrhe za koju su prikupljeni, (ii)povučete privolu za obradu osobnih podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu tih podataka, (iii) ste uložili prigovor na obradu podataka temeljem našeg legitimnog interesa, osim u slučajevima posebno predviđenim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, (iv)je utvrđena nezakonita obrada osobnih podataka, (v) se podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze Društva propisane primjenjivim pravom. Iznimno od prethodno navedenog, niste u mogućnosti zahtijevati brisanje Vaših osobnih podataka ako su oni potrebni:   * radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja,
* radi poštivanja pravne obveze sukladno primjenjivom pravu te za potrebe javnog interesa, posebice u području javnog zdravlja,
* u svrhe arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog ili povijesnog istraživanja, u statističke svrhe, uz obveznu primjenu mjera zaštite osobnih podataka,
* radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
– Pravo na ograničenje obrade – Pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših podataka, i to u slučaju (i) Vašeg osporavanja točnosti podataka za razdoblje u kojem se Društvu omogućuje provjera točnosti osobnih podataka, (ii) nezakonite obrade podataka bez zahtijevanja njihova brisanja, (iii) ako prigovorite obradi na temelju naših legitimnih interesa do potvrde kako naši legitimni interesi obrade nadilaze Vaše interese, prava i slobode (iv) te ako osobni podaci nisu više potrebni za obradu, no Vi ih zahtijevate radi ostvarivanja/obrane pravnih zahtjeva.
– Pravo na prenosivost podataka – pravo prenijeti osobne podatke drugom voditelju obrade podataka ako se obrada temelji na Vašoj privoli ili ugovoru kojem ste strana, i to izravnim prijenosom između Društva i drugog voditelja obrade ako je to tehnički izvedivo,
– Pravo na prigovor – pravo prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našem legitimnom interesu. Društvo će u tom slučaju nastaviti obradu podataka samo ako postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. – Pravo na povlačenje privole – ako je Vaša privola bila pravni temelj obrade Vaših osobnih podataka, imate pravo povući privolu, s time da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
– Pravo na pritužbu – imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu nadležnom za primjenu i poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ako smatrate da je Društvo obradom Vaših podataka povrijedilo Opću uredbu o zaštiti podataka.
– Pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila – koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno na utječu na Vas, osim ako je odluka: (i) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između Vas i Društva, (ii) dopuštena pravom Europske unije ili pravom Republike Hrvatske te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, (iii) temelji se na Vašoj izričitoj privoli. U slučajevima navedenima u ovoj točki pod (i) i (iii) Društvo će provesti odgovarajuće mjere zaštite Vaših prava, sloboda i legitimnih interesa time da će Vam u svakom slučaju osigurati pravo na ljudsku intervenciju djelatnika Društva, pravo izražavanja Vašeg stajališta te pravo na osporavanje odluke Društva.
Radi ostvarenja navedenih prava možete nam se obratiti na adresu: M T O d.o.o., Nova cesta 130, 10000 Zagreb ili putem e-mail adrese mto@mto.hr, te će Vam na isti način biti dostupni odgovarajući obrasci radi ostvarenja navedenih prava.

Ako Društvo ima opravdane sumnje u pogledu identiteta pojedinca koji podnosi zahtjev, može tražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za potvrđivanje identiteta ispitanika. Informacije pružene sukladno zahtjevu ispitanika Društvo pruža bez naknade, no ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, Društvo može:

– naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu;
– odbiti postupiti po zahtjevu.

Ovime Vas obavještavamo kako je pružanje Vaših osobnih podataka neophodno za ostvarivanje gore navedene svrhe stoga ako uskratite pružanje navedenih podataka Društvo neće biti u mogućnosti ostvariti svrhu te postoji mogućnost da će biti prisiljeno odbiti suradnju.

Posjetom web stranici društva M T O d.o.o. smatra se da ste upoznat s INFORMACIJOM O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA.